Liên Lạc

Liên Lạc

Văn Phòng Giáo Xứ:
Làm việc từ thứ ba tới thứ sáu: từ 9:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa.
(Xin miễn gặp tại nhà xứ. Cha xứ nghỉ việc ngày thứ hai).

Điện thoại: (517) 580-7557
Fax: (517) 580-7557
Địa chỉ: 1611 W. Oakland Ave., Lansing, MI 48915.
Trường hợp khẩn cấp: (810) 210-0376

Rửa Tội
Vào Chúa Nhật thứ Hai mỗi tháng. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.

Hôn Nhân
Xin liên lạc với Cha xứ trước 9 tháng.

Xức Dầu
Bất cứ ngày nào, giờ nào. Xin gọi số: (810) 210-0376.

 

Mục Vụ Bệnh Nhân
Những người già yếu và ốm đau muốn xưng tội hoặc rước Mình Thánh Chúa xin liên lạc với văn phòng giáo xứ.

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ

Các lớp giáo lý: 9:30 - 10:40 giờ sáng

Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt: 12:30 - 1:15 giờ chiều

Các lớp Việt Ngữ: 1:30 - 3:15 giờ chiều

Điện thoại trường Thánh Anrê Dũng Lạc: (517) 894-1165


HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ NHIỆM KỲ 2014-2016

 

Cha xứ:
Giuse Kim Sỹ

 

Phó tế:
Đôminicô Nguyễn Thành Chương

 

BAN THƯỜNG VỤ

 

Chủ Tịch:
Ông Đinh Văn Phúc.
Điện thoại: (517) 927-4960


Phó Chủ Tịch Nội Vụ 1:
Ông Trần Minh Châu.
Điện thoại: (517) 703-9219


Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2:
Ông Bùi Đức Lộ.
Điện thoại: (517) 449-3698


Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
Ông Nguyễn Việt Dũng.
Điện thoại: (517) 402-3258


Thư Ký:
Cô Hoàng Ngọc Thúy Ái.
Điện thoại: (517) 256-7558

Anh Phạm Văn Cứu.
Điện thoại: (517) 402-7043